POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Administratorem danych jest LUCHS sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Częstochowie (42-200)

przy ul. Polnej 15. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail:

biuro@luchspolska.pl

Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych. Aby skontaktować się z nim,

wyślij wiadomość pod e-mail: iod@luchspolska.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa, na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich

dochodzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celach wynikających z udzielonej zgody na

przetwarzanie danych osobowych.

 Odbiorcami danych osobowych będą: hostingodawca poczty elektronicznej,

hostingodawca serwerów, zewnętrzna obsługa kadrowo-księgowa, zewnętrzne podmioty

dostarczające oprogramowanie kadrowo-księgowe, zewnętrzny operator płatności, firmy

świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od daty wykonania umowy (dane

niezbędne w celu wykonania umowy) oraz 6 lat od daty wystawienia rachunku (dane

rozliczeniowe), z zastrzeżeniem wyjątku przetwarzania danych na podstawie udzielonej

zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.

 Podanie danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych i

rozliczeniowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług.

Brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy i realizację świadczenia.

 Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania tych danych

uniemożliwi realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody.

Informujemy o przysługującym prawie:

 dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do

usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,

 do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, do

innego administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii

danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać

wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

 do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem

dotychczasowego przetwarzania tych danych,

 do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.

 Informujemy także o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

danych osobowych w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.

  • Facebook Social Icon
KONTAKT

LUCHS POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Strzelecka 16

42-200 Czę­sto­cho­wa

Tel. +48 792 950 022

biu­ro@luch­spol­ska.pl


NIP: 573-29-09-623

RE­GON: 382592007