PRZEWODY I ZŁĄCZA HYDRAULICZNE

Firma LUCHS POL­SKA Sp. z o.o. Sp. k. jest dy­stry­bu­to­rem

węży i złą­czy hy­drau­licz­ny­ch fir­my

YOKO­HA­MA na ryn­ku pol­skim. 

Ofe­ru­je­my peł­ną gamę pro­duk­tów

ce­chu­ją­cy­ch się naj­wyż­szą świa­to­wą

ja­ko­ścią po­twier­dzo­ną

wie­lo­ma na­gro­da­mi i wy­róż­nie­nia­mi.

Po­sia­da­my w swo­jej ofer­cie

prze­wo­dy hy­drau­licz­ne

1TE, 2TE, 1SN, 2SN, 1SC, 2SC, R7, R8, 4SP, 4SH, R13, R15.

Do­świad­cze­nie Na­sze­go wie­lo­let­nie­go Part­ne­ra han­dlo­we­go fir­my Yoko­ha­ma się­ga po­cząt­ku 1917 roku. Nie­za­wod­na ja­poń­ska

tech­no­lo­gia w opar­ciu o pra­ce ba­daw­czo ro­zwo­jo­we pro­wa­dzo­ne na naj­wyż­szym po­zio­mie sta­no­wi za­sad­ni­czą kwe­stię pod­czas opra­co­wy­wa­nia i pro­duk­cji bez­piecz­ny­ch i in­no­wa­cyj­ny­ch

pro­duk­tów YOKO­HA­MA.

Wymiana przewodów hydraulicznych na terenach miast: Częstochowa, Radomsko, Zawiercie, Olesno, Lubliniec i nie tylko

Zapraszamy do kontaktu

  • Facebook Social Icon
KONTAKT

LUCHS POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Strzelecka 16

42-200 Czę­sto­cho­wa

Tel. +48 792 950 022

biu­ro@luch­spol­ska.pl


NIP: 573-29-09-623

RE­GON: 382592007