KRÓTKO O NAS
  • Facebook Social Icon
KONTAKT

LUCHS POL­SKA Sp. z o.o. Sp. k. jest fir­mą zaj­mu­ją­cą się kom­plek­so­wą ob­słu­gą w za­kre­sie hy­drau­li­ki si­ło­wej, pneu­ma­ty­ki oraz obrób­ką skra­wa­niem.

LUCHS POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Strzelecka 16

42-200 Czę­sto­cho­wa

Tel. +48 792 950 022

biu­ro@luch­spol­ska.pl

luch­spol­ska.pl


NIP: 573-29-09-623

RE­GON: 382592007