ADAPTORY I SZYBKOZŁĄCZA HYDRAULICZNE

Ofe­ru­je­my peł­ną gamę złą­czy i szyb­ko­złą­czy hy­drau­licz­ny­ch, do­stęp­ny­ch z sta­li wę­glo­wej jak i sta­li nier­dzew­nej.

Ofe­ro­wa­ne przez nas pro­duk­ty prze­zna­czo­ne są do pra­cy pod ci­śnie­niem do kil­ku­set bar.

Sto­so­wa­ne za­rów­no do ole­ju w ukła­da­ch hy­drau­li­ki si­ło­wej jak i do in­ny­ch me­diów płyn­ny­ch lub

ga­zo­wy­ch. Wy­stę­pu­ją w wer­sji wty­ko­wej i skrę­ca­nej oraz

su­cho­od­ci­na­ją­cej.  Naj­czę­ściej wy­ko­na­ne we­dług norm ISO-A; ISO-B; ISO-F.

Ofe­ru­je­my szyb­ko­złą­cza i złą­cza rów­nież z two­rzyw sz­tucz­ny­ch typu ABS, PA6

od­por­ny­ch na pro­mie­nio­wa­nie sło­necz­ne oraz kwa­sy. 

  • Facebook Social Icon
KONTAKT

LUCHS POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Strzelecka 16

42-200 Czę­sto­cho­wa

Tel. +48 792 950 022

biu­ro@luch­spol­ska.pl


NIP: 573-29-09-623

RE­GON: 382592007