TECH­NI­KA PO­MIA­RO­WA

Sta­ra­my się spro­stać na­szym od­bior­cą w do­sta­wie pro­duk­tów po­mia­ro­wy­ch do ich urzą­dzeń. Nie­za­leż­nie czy po­miar ma być wy­ko­ny­wa­ny w za­kre­sie do 0.5 mbar czy do 1 500 bar, czy 250 °C po­ni­żej zera czy 1 800 °C

po­wy­żej, czy w po­miesz­cze­nia­ch

ste­ryl­ny­ch, na utrzy­ma­niu ru­chu czy w in­ny­ch

bran­ża­ch dla każ­dej fir­my,

w do­wol­nej sy­tu­acji,

ofe­ru­je­my nie­za­wod­ne

urzą­dze­nia po­mia­ro­we.


Ofe­ru­je­my:

  •  ma­no­me­try ana­lo­go­we,

  •  ma­no­me­try cy­fro­we,

  •  ma­no­me­try ko­natk­to­we,

  •  czuj­ni­ki ci­śnie­nia,

  •  se­pa­ra­to­ry mem­bra­no­we,

  •  ak­ce­so­ria mon­ta­żo­we,

  •  ter­mo­me­try.

  • Facebook Social Icon
KONTAKT

LUCHS POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Strzelecka 16

42-200 Czę­sto­cho­wa

Tel. +48 792 950 022

biu­ro@luch­spol­ska.pl


NIP: 573-29-09-623

RE­GON: 382592007