PRO­DUK­CJA

KOM­PO­NENTÓW

PLA­STI­KO­WY­CH

Fir­ma LUCHS POL­SKA Sp. z o.o. Sp. k. 

ofe­ru­je usłu­gi na :

wtry­skar­ka­ch hy­drau­licz­ny­ch

jak i rów­nież pro­du­ku­je

swo­je kom­po­nen­ty pla­sti­ko­we. 

Ofe­ru­je­my usłu­gi na ma­szy­na­ch

Bat­ten­feld,

Krauss Maf­fei

z zam­ka­mi hy­drau­licz­ny­mi

od 500 kN do 1500 kN. 

  • Facebook Social Icon
KONTAKT

LUCHS POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Strzelecka 16

42-200 Czę­sto­cho­wa

Tel. +48 792 950 022

biu­ro@luch­spol­ska.pl


NIP: 573-29-09-623

RE­GON: 382592007