PNEU­MA­TY­KA

Je­ste­śmy obec­nie zna­czą­cym na

ryn­ku pol­skim dy­stry­bu­to­rem

pneu­ma­ty­ki si­ło­wej i ste­ru­ją­cej

ma­ją­ce za­sto­so­wa­nie przy

me­cha­ni­za­cji  i au­to­ma­ty­za­cji

pro­ce­sów pro­duk­cji w wie­lu ga­łę­zia­ch prze­my­słu. 

Oferowane przez nas produkty firmy Norgren lidera w branży

sprawia, że pod marką IMI Norgren dostępna jest szeroka oferta wysokiej jakości produktów pneumatycznych i produktów do sterowania przepływami, takich jak siłowniki, zespoły

przygotowania powietrza, sygnalizatory ciśnienia, złączki i zawory.

  • Facebook Social Icon
KONTAKT

LUCHS POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Strzelecka 16

42-200 Czę­sto­cho­wa

Tel. +48 792 950 022

biu­ro@luch­spol­ska.pl


NIP: 573-29-09-623

RE­GON: 382592007