Firma LUCHS POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie hydrauliki siłowej, pneumatyki, obróbką skrawaniem oraz przetwórstwem tworzyw sztucznych.


Dzia­ła­my na ryn­ku pol­skim od 1989 roku, a pod obec­ną na­zwą od 2016 roku.

Mo­bil­no­ść i wy­so­kie kwa­li­fi­ka­cje na­szy­ch do­rad­ców stwa­rza­ją moż­li­wo­ść do­tar­cie do klien­ta w krót­kim cza­sie nie­za­leż­nie od lo­ka­li­za­cji aby za­pro­po­no­wać op­ty­mal­ne ro­zwią­za­nie.

Speł­nie­nie ocze­ki­wań klien­tów i cią­gła po­pra­wa ja­ko­ści ob­słu­gi jest na­szym na­drzęd­nym ce­lem.

Ser­decz­nie za­pra­sza­my Pań­stwa do współ­pra­cy z nami, bę­dąc głę­bo­ko prze­ko­na­ni o osią­gnię­ciu

wspól­ne­go suk­ce­su.

  • Facebook Social Icon
KONTAKT

LUCHS POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Strzelecka 16

42-200 Czę­sto­cho­wa

Tel. +48 792 950 022

biu­ro@luch­spol­ska.pl


NIP: 573-29-09-623

RE­GON: 382592007